ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการสอบแก้ระดับคะแนน I* และ M ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)(ด่วนที่สุด)
กำหนดการสอบแก้ระดับคะแนน I* และ M ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)


ภาคปกติ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ(004002) เวลา 15.00 - 17.00 น. ห้อง 32.03.03
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 เทคโนโลยีสารสนเทศ(004001) เวลา 15.00 น. ห้อง 32.04.04

ภาคกศ.ปช.
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 เทคโนโลยีสารสนเทศ(004001) เวลา 15.00 น. ห้อง 32.04.04

***นักศึกษาที่ไม่เข้าสอบตามวัน เวลาที่กำหนด หรือไม่มาติดต่อยื่นคำร้องขอสอบตามวันเวลาที่กำหนดนี้
กรณีแก้ I* ได้รับผลการเรียนเป็น E
กรณีแก้ M ได้รับคะแนนสอบปลายภาคเป็นศูนย์แล้วประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่จริง***

ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   17 มกราคม 2558
 2.วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2557(ด่วนที่สุด)
วันสุดท้ายของการชำระเงินภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ภาคปกติ
สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียนและนักศึกษาตกค้าง
27 ธันวาคม 2557 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ
31 มกราคม 2558 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557
**หากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา**

ภาคปกติ
สำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ที่ไม่ใช่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียน
7 กุมภาพันธ์ 2558 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน งวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ
28 มีนาคม 2558 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ

ภาค กศ.ปช.
28 กุมภาพันธ์ 2558 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ
21 มีนาคม 2558 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557
**หากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา**

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   15 มกราคม 2558
 3.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล(ด่วนที่สุด)
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 1550 ,1511 ,1559 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2558
 4.ประกาศปิดรายวิชาเลือกเสรีภาคปกติ(ด่วนมาก)
ประกาศปิดรายวิชาเลือกเสรีภาคปกติ
สำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ ที่ไม่ใช่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียน
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

== คลิกที่นี่ตรวจสอบรายวิชาที่ปิด==

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาที่ปิด ดำเนินการถอน และเลือกรายวิชาใหม่
ภายในระยะเวลา เพิ่ม-ถอนรายวิชา วันที่ 12-23 มกราคม 2558


ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 มกราคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831