ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 13 มีนาคม 2558(ด่วนที่สุด)
ดาวน์โหลดกำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา == คลิกที่นี่ ==
** สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 13 มีนาคม 2558 เท่านั้น**
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ถูกอายัดหลักฐานการสำเร็จการศึกษา ===
**ให้บัณฑิตแสดงหลักฐานการชำระเงินคงค้าง เพื่อรับเอกสาร**

เข้าสู่ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต == คลิกที่นี่ ==
ดาวน์โหลดคู่มือการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต == คลิกที่นี่ ==

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 มีนาคม 2558
 2.กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2558

**นักศึกษาสามารถทำการประเมินย้อนหลังได้ ดังนี้
- ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
- ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

เข้าสู่ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา
>> คลิกที่นี่ <<
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   27 กุมภาพันธ์ 2558
 3.วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2557(ด่วนที่สุด)
วันสุดท้ายของการชำระเงินภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ภาคปกติ
สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียนและนักศึกษาตกค้าง
27 ธันวาคม 2557 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ
31 มกราคม 2558 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557
**หากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา**

ภาคปกติ
สำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ที่ไม่ใช่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียน
7 กุมภาพันธ์ 2558 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน งวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ
28 มีนาคม 2558 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ

ภาค กศ.ปช.
28 กุมภาพันธ์ 2558 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ
21 มีนาคม 2558 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557
**หากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา**

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   15 มกราคม 2558
 4.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล(ด่วนที่สุด)
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 1550 ,1511 ,1559 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2558
 5.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา ปีการศึกษา 2558(ด่วนมาก)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2558

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก >> คลิกที่นี่ <<

ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
== ประเภทรับทุนตามโครงการเพชรราชภัฏราชสีมา ==
>> คลิกที่นี่ <<

== ประเภทโควตาเรียนดี กิจกรรมดีเด่น และพิเศษ(ฐานะครอบครัวยากจน) ==
>> คลิกที่นี่ <<

ให้ผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือก บันทึกข้อมูลการรายงานตัวทางอินเทอร์เน็ต
ที่เว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 2 เมษายน 2558
และพิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงที่เป็นปัจจุบัน
แต่งเครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จํานวน 1 รูป

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 มกราคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831