ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2558
**นักศึกษาสามารถทำการประเมินย้อนหลังได้ ดังนี้
- ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
- ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

เข้าสู่ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา
>> คลิกที่นี่ <<
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 เมษายน 2558
 2.วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน(ด่วนที่สุด)
25 เมษายน 2558 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
ของนักศึกษาภาคปกติชั้นปีอื่นๆ ที่ไม่ใช่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ตามแผนการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557

***หากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา**
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2558
 3.กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 13 มีนาคม 2558(ด่วนที่สุด)
ดาวน์โหลดกำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา == คลิกที่นี่ ==
** สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 13 มีนาคม 2558 เท่านั้น**
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ถูกอายัดหลักฐานการสำเร็จการศึกษา ===
**ให้บัณฑิตแสดงหลักฐานการชำระเงินคงค้าง เพื่อรับเอกสาร**

เข้าสู่ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต == คลิกที่นี่ ==
ดาวน์โหลดคู่มือการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต == คลิกที่นี่ ==

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 มีนาคม 2558
 4.วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2557(ด่วนที่สุด)
วันสุดท้ายของการชำระเงินภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ภาคปกติ
สำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ที่ไม่ใช่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียน
25 เมษายน 2558 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน
** หากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน
และต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา **

ภาคปกติ
สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียนและนักศึกษาตกค้าง
**พ้นกำหนดการชำระเงินตามปฏิทินการศึกษา นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน
และต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2557

ภาค กศ.ปช.
**พ้นกำหนดการชำระเงินตามปฏิทินการศึกษา นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน
และต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2557

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   15 มกราคม 2558
 5.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล(ด่วนที่สุด)
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 1550 ,1511 ,1559 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2558
 6.ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS(ด่วน)
สำนักคอมพิวเตอร์จะเปิดให้ผู้ใช้งานประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2558 ถึง วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ซึ่งการประเมินในครั้งนี้เป็นการประเมินภาพรวมของระบบทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 5 ด้าน และต้องประเมินความพึงพอใจให้ครบถ้วนก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ตามปกติ โดยผลการประเมินที่ได้จะนำไปสู่การปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำนักคอมพิวเตอร์ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ประกาศโดย   สำนักคอมพิวเตอร์   วันที่ประกาศ   20 เมษายน 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831