ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการสอบแก้ระดับคะแนน I* และ M ประจำภาคเรียนที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2556(ด่วนที่สุด)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดการสอบแก้ระดับคะแนน I* และ M รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2556 สำหรับนักศึกษาภาคปกติดังนี้

นักศึกษาภาคปกติที่ขาดสอบในรายวิชาต่อไปนี้
1. รหัสวิชา 004002 การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ
สอบวันที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 15.30 – 17.30 น. ห้อง 32.03.06
2. รหัสวิชา 400001 การคิดและการตัดสินใจ
สอบวันที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 15.30 – 17.30 น. ห้อง 32.03.06

**ขอให้นักศึกษาภาคปกติที่ไม่เข้าสอบตามวัน เวลาที่กำหนด หรือไม่มาติดต่อ
ยื่นคำร้องขอสอบตามวันเวลาที่กำหนด กรณีแก้ I* ได้รับผลการเรียนเป็น “E”
กรณีแก้ M ได้รับคะแนนสอบปลายภาคเป็นศูนย์แล้วประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่จริง**
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   25 สิงหาคม 2557
 2.กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์(ด่วนที่สุด)
ขณะนี้นักศึกษาสามารถทำการประเมินอาจารย์ผู้สอน
ได้ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - 14 กันยายน 2557
คลิกที่นี่ >> ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์

โดยนักศึกษา สามารถประเมินย้อนหลังได้ในภาคการศึกษาที่ 3/2556 2/2556 และ 1/2556

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 สิงหาคม 2557
 3.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล(ด่วน)
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 1550 ,1511 ,1559 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831