ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการสอบแก้ระดับคะแนน I* และ M สำหรับนักศึกษาภาคปกติ(ด่วนที่สุด)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดการสอบแก้ระดับคะแนน I* และ M
รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ดังนี้

รายวิชา การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ รหัสวิชา 004002
กำหนดสอบในวันพุธ ที่ 9 กันยายน 2558
เวลา 15.30 - 17.30 น. สถานที่สอบ อาคาร 32.03.08

หากนักศึกษาที่ไม่เข้าสอบตามวัน เวลาที่กำหนด หรือไม่มาติดต่อยื่นคำร้องขอสอบตามวันเวลาที่กำหนด
กรณีแก้ I* ได้รับผลการเรียนเป็น E
กรณีแก้ M ได้รับคะแนนสอบปลายภาคเป็น "ศูนย์" แล้วประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่จริง

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   26 สิงหาคม 2558
 2.ประกาศปิดรายวิชาเลือกเสรี นักศึกษา ภาคกศ.ปช. ประจำภาคเรียนที่ 1/2558(ด่วนที่สุด)
ตามประกาศมหาวิทยาลัยที่ 527/2558 เรื่อง ปิดรายวิชาเลือกเสรี โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 นั้น
ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเลือกเสรีที่ถูกปิด ติดต่อเคาน์เตอร์งานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1
เพื่อเลือกรายวิาเลือกเสรีใหม่โดยด่วน ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2558
รายละเอียดรายวิชาที่ปิด คลิกที่นี่
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   16 สิงหาคม 2558
 3.การรวมหมู่เรียน นักศึกษา ภาค กศ.ปช.(ด่วนที่สุด)
เพื่อให้การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง เกณฑ์ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนการสอน การจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
ข้อ 3(1) มหาวิทยาลัยจึงยุบรวมหมู่เรียนสาขาวิชาเดียวกัน ที่มีจำนวนหมู่เรียนมากกว่า 1 หมู่เรียน
และมีจำนวนนักศึกษารวมกันน้อยกว่า 50 คน โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)

ดังนั้น ให้นักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดการรวมหมู่เรียนได้ ตามเอกสารที่แนบมา
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบ

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   29 กรกฏาคม 2558
 4.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล(ด่วนที่สุด)
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 1550 ,1511 ,1559 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831