ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน"หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต"(ด่วนที่สุด)
กำหนดการชำระเงินของนักศึกษา “หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5” ภาคเรียนที่ 2/2559 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
- ภาคปกติ 21 มกราคม 2560
- ภาคกศ.ปช. 25 กุมภาพันธ์ 2560
***หากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา***
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   16 กุมภาพันธ์ 2560
 2.การขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 กรุณาศึกษาขั้นตอน และวิธีการ โดย >> คลิกที่นี่ <<
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   7 กุมภาพันธ์ 2560
 3.กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา(ด่วนที่สุด)

กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 มกราคม 2560

**นักศึกษาสามารถทำการประเมินย้อนหลังได้ ดังนี้
- ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
- ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

เข้าสู่ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา >> คลิกที่นี่ <<

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   28 ตุลาคม 2559
 4.ตรวจสอบรายชื่อ คร.13 อนุมัติ (สำหรับนักศึกษา รหัส 59)(ด่วนมาก)
ตรวจสอบรายชื่อ คร.13 อนุมัติ (สำหรับนักศึกษา รหัส 59) >> คลิกที่นี่ <<
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2559
 5.กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา(ด่วนมาก)
ให้บัณฑิตตรวจสอบกำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา ตามวันที่สำเร็จการศึกษาของตนเอง

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 6 ธันวาคม 2559 >> คลิกที่นี่ <<
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 10 มกราคม 2560 >> คลิกที่นี่ <<
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 >> คลิกที่นี่ <<

>> คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบวันที่สำเร็จการศึกษา <<

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2559
 6.เลื่อน วันปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ภาค กศ.ปช.(ด่วน)
ตามปฏิทินการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคกศ.ปช. ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 21 มกราคม 2560 กองพัฒนานักศึกษากำหนดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ซึ่งตรงกับวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร จึงขอเลื่อนกำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา โดยให้นักศึกษาติดตามข่าวประกาศจากทางกองพัฒนานักศึกษาและคณะที่ตนเองสังกัดอีกครั้ง
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2559
 7.ข้อมูลจำนวนนักศึกษา(ด่วน)

ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2557 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2558 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2559 ===

** หากไม่สามารถมองเห็นข้อมูล ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ก่อน **

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   24 สิงหาคม 2559
 8.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล(ด่วน)
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 1550 ,1575 ,1559 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831